سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شهریار دشتی – پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
احمد سادات نوری – پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعباس اکبری – پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی برخی اثرات فیزیولوژیک و مورفولوژیکی تنش شوری برروی رشد گیاهچه های دو ژنوتیپ نخود ، در گلخانه تحقیقا تی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، به صورت آزمایش شوری) در قالب طرح پایه بلوک های کاملا تصادفی × فاکتوریل (ژنوتیپ صورت گرفت . صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از وزن خشکاندام هوایی ، ارتفاع گیاهچه ، تعداد برگ و محتوی یون سدیم و کلرید تنش شوری در چهار سطح صفر ، ۳۰، ۶۰ و ۹۰ میلی مول کلرید سدیم اعمال گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد وزن خشک اندام هوایی هر دو ژنوتیپ با افزایش غلظت کلرید سدیم کاهش می یابد اما ژنوتیپ مقاوم (FLIP 95-50C) از کاهش کمتر و روند کندتری برخوردار بود. ارتفاع بوته با افزایش غلظت کاهش یافت . ژنوتیپ مقاوم ارتفاع کمتری داشت ولی در غلظت های بالاتر از ۳۰mM کاهش ارتفاع در ژنوتیپ حساس به شوری (FLIP 95-57C) شدیدتر بود . ژنوتیپ مقاوم در حداکثر غلظت نیز تعداد برگ بیشتری داشت و تعداد برگ تا پایان آزمایش تقریبا ثابت باقی ماند گرچه با افزایش غلظت کلرید سد یم کاهش تعداد برگ در هر دو ژنوتیپ مشاهده شد . نتایج نشان داد که یونهای سدیم و کلر در ژنوتیپ مقاوم غلظت کمتری دارد . این مطلب نشان دهنده وجود مکانیسمی در نخود است که موجب دفع یون ها ازگیاه می شود.