سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

منصور فرزام – Associate Professor of Petroleum University of Technology دانشگاه تربیت مدرس
کامیار کیوانلو – دانشگاه تربیت مدرسMSc. in Chemical Engineering, Tarbiat Modares University
مجید صادق زاده – دانشگاه تربیت مدرس MSc. in Polymer Engineering, IFP-SCHOOL

چکیده:

بازرسی بر مبنای ریسک یا RBI روشی است که از ریسک به عنوان اساس اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرسی وسایل و تجهیزات استفاده می کند . در یک واحد عملیاتی، درصد نسبتاً بزرگی از ریسک، مربوط به درصد نسبتاً کوچکی از وسایل می باشد RBI. باعث می شود که بیشتر منابع بازرسی و تعمیر و نگهداشت به سمت اجزاء با ریسک بیشتر سوق داده می شود و بخش کوچکی از این منابع بر روی اجزاء با ریسک کمتر متمرکز می گردد . در مقاله پس از بیان اصطلاحات بنیادی ارزیابی ریسک و RBI به مرا حل اجرایی یک برنامه RBI می پردازد و سپس انواع مختلف روشهای ارزیابی RBI مورد بررسی قرار می گیرد .
طبق آمار بدست آمده می توان مشاهده کرد که عمده ترین نشتی ها و خسارتها در سیستم خطوط لوله بدست می آید همچنین تجربه نشان داده است که RBI می تواند اثر قابل ملاحظه ای بر روی انسجام و بی نقصی لوله ها داشته باشد . در همین زمینه تحقیقی در مورد ارزیابی کیفی ریسک خط لوله دزفول انجام شده است و بعد از بررسی عوامل ایجاد ریسک در این خط لوله نقاط پر ریسک تعیین شده و مشخص گردیده که تمرکز بازرسی فنی بر کدام قسمت از خط لوله صورت گیرد.