سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدتقی شامل رستمی – معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
عبدالغفور قلی زاده – محقق بخش آگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
مهیار مشتاقی – محقق بخش آگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش
رامین مصباح – محقق بخش آگرونومی و خاکشناسی مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

چکیده:

در ایران تولید نشاء توتون در خزانه های معمولی و در بستر خا ک انجام می شود ولیکن به لحاظ پیشرفت تکنیک تولید نشاء به روش خزانه های شناور در دنیا و آغاز تولید نشاء به این روش در ایران ، نقش بستر مناسب از جایگاه و یژه ای برخوردار است. با توجه به ضرورت تأمین مواد مورد نیاز بستر از منابع داخلی ، طی دو سال ٨٣ و ٨٤ آزمایشی با ٩ تیمار ( ١ – خا ک پیت وارداتی ، ٢ – کود حیوانی ٣- پوست تجزیه شده درختان ٤ – کود حیوانی و پوست تجزیه شده درختان به نسبت مساوی ٥ – کود حیوانی ، پوست تجزیه شده درختان و پرلیت به نسبتمساوی ٦- ٧٠ % کود حیوانی و ٣٠ % پرلیت ٧ – کود حیوانی و پرلیت به نسبت مساوی ٨- ٧٠ % پوست تجزیه شده درختان و ٣٠ % پرلیت ٩ – پوست تجزیه شده درختان و پرلیت به نسبت مساوی ) و ٤ تکرار درقالب طرح کاملا تصادفی اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب نشان داد که اختلاف بین تیمارها در تمام فاکتورهای مورد مقایسه (بجز فاکتور ارتفاع نشاء ) در دو سال زراعی در سطح ١% معنی دار بود . بطورکلی، تیمار خا ک پیت وارداتی (تیمار شاهد) در اغلب فا کتورهای مورد مقایسه نسبت به تیمار های د یگر برتری داشته و به دنبال آن بسترهای کود حیوانی و ترکیبات آن با پرلیت قرار گرفتند.