سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس معادن روباز ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
زیرار محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن بررسی فنی اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس
احمدرضا صیادی – دانشیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه تربیت مدرس
علی رجب زاده – دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:
یکی از مهمترین ابزارهای افزایش رقابت پذیری در صنعت معدن، بهبود بهره وری است. انرژی یکی از نهاده های مهم تولیداست و در نتیجه بهبود بهره وری تولید در گرو بهبود آن می باشد. ارزیابی بهره وری انرژی، اساس برنامه ریزی و بهبود آن راتشکیل می دهد. مطالعات اندکی در بحث بهره وری انرژی در معادن انجام شده است. علاوه بر این دیدگاه سیستمی و فرآیندبازخوردی نیز در آنها در نظر گرفته نشده است. مدلسازی با رویکرد سیستم های پویا این خلأ را جبران می کند و با تأکیدبر رویکرد علت- معلولی، حالت- جریان و معادلات ریاضی حاکم بر سیستم بهره وری انرژی، ساختار حاکم بر ارزیابی بهره – وری را شناسایی و نتایج را در طول زمان نشان می دهد. در این تحقیق با به کارگیری رویکرد سیستم های پویا مدلی برایارزیابی بهره وری انرژی در معادن روباز آهن ارائه شده است. این مدل بر اساس شدت انرژی مصرفی در تجهیزات معدن(قدیمی، بازسازی شده و جدید) توسعه داده شده است. از این مدل می توان جهت تحلیل سناریوهای مختلف استفاده کرد.برای بررسی کارکرد مدل، از داده های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو استفاده شده و نتایج با ارائه ی سه سناریو موردتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با کاهش ۱ درصد در شدت مصرف انرژی، بهره وری انرژی ۲ درصد افزایش پیدا می کند. همچنین با افزایش ۱ درصدی قیمت انرژی، مقدار صرفه جویی ناشی از به کارگیری تجهیزات جدید ۱/۲ درصد افزایش می یابد که نتیجه ی آن کاهش ۰/۹۸ درصدی بهره وری انرژی می باشد.