سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق تهران
علی مقامی – مرکز مطالعات دینامیکی شبکه برق ایران دانشگاه صنعت آب و برق تهران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی برای ارزیابی امنیـت دینـامیکی سیستمهای قدرت ارائه گردیده است . در این روش بـرای هـر نقطه کار داده شده ای از سیستم قدرت با استفاده از تکنیـک شبکه عصبی میتوان زمان بحرانی رفع خطای متنـاظر بـا تـک تک خطوط سیستم را بعنوان شاخص امنیتی سیسـتم محاسـبه نمود . یکی از ویژگی های مهم ایـن روش اسـتفاده از روابـط حساســیت شــبکه عصــبی بــرای تحلیــل حساســیت امنیــت دینامیکی سیستم نسبت به تولید اکتیو ژنراتورهـا میباشـد . بـا استفاده از ایـن حساسـیت میتـوان حاشـیه ایمـن بارگـذاری ژنراتورهای شبکه را نسبت به امنیت خروج تک تک خطـوط محاسبه نمـوده و بـدین ترتیـب مـرز امنیتـی سیسـتم بدسـت خواهد آمد . روش پیشنهادی بر روی سیستم ۳۹ شـینه پیـاده گردیده و نتـایج مناسـبی را از عملکـرد و کـارائی ایـن روش نشان میدهد