سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریبا امیرلطیفی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا
محسن علمایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
شادمان شکروی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
مریم صفایی – کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزا

چکیده:

استفاده از سیانوباکتری ها بـه عنـوان کودهـای بیولوژیـک، ضـمن افـزایش کـارایی حاصـل از افـزودن کودهـا بـه مـزارع از ضررهای ناشی از کودهای شیمیایی نیز می کاهد . این توانمندی ها تحت تأثیر عوامل محیطی هستند که هـر سـیانوباکتری در مزارع با آن رو به رو است . از این رو نشان ویژه سازی زیست شناختی و از جمله فیزیولوژیک و اکوفیزیولوژیک نمونـه بـرای هرگونه بهره برداری اقتصادی آ ینده ضروری است . نمونه برداری از شالیزارهای استان گلستان در طـی یـک دوره یـک سـاله انجام گرفت . نمونه ها در محیط کشت مایع BG0-11 تحت شدت نـور محـدود ۲ میکرومـول کوانتـا بـر مترمربـع در ثانیـه،دمای۲۸درجه سانتی گراد و روشنایی سفید مداوم قرار گرفت ند . تیمارهـای اسـیدیته از نـوع( PH 5-7-9-10-11-12-13)بودند . نتایج نشان داد که در همه محیط ها نمونه های تلقیح شده ظرف روزهای اول در فاز تصاعدی رشد قرار گرفتند . نمونه از نظر سازگاری توان بالایی دارد و می تواند در شرایط PH های افراطی نیز بقا و رشد داشته باشـد . ولـی شـرایط قلیـایی PH بیش ترین نرخ رشد را نشان داد . مطابق نتایج به دست آمده، این گونه دارای استراتژی قابل توجه برای بقـا در شـر ایطافراطی است . نمونه در شرایط نوری پایین، در شرایط قلیایی، خنثی و اسیدی، قابلیت بقای خود را حفظ می کند و توان ایـن را دارد که بعد از قرارگیری در هر محیطی PH محیط را تعدیل کند . از نظر رنگیـزه ای نمونـه توانمنـدی آن را دارد کـه در اسیدیته متفاوت در محتوای رنگیزه ای خود تغییر به وجود آورد . دستاوردهای به دست آمده، از نقطه نظر کاربردی، استفاده از نمونه را به عنوان نمونه ای توانمند در بیوتکنولوژی کشاورزی مورد تأیید قرار می دهد .