سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

کیوان فتوحی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان آذربایجان غربی
محمود مصباح – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندقند
سید یعقوب صادقیان مطهر – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندقند
ذبیح اله رنجی – اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندقند

چکیده:

بطورکلی چغندرقند از معدود گیاهان زراعی مقاوم به شوری است . اما در مرحله جوانه زنی، سبزکردن و استقرار گیاهچه حساسیت بیشتری به محیط شور نشان م ی دهد. از آنجائی که مهم ترین اثر شوری بر زراعتچغندرقند، کاهش تعداد بوته در واحد سطح و در نتیجه کاهش محصول می باشد, شاید تصور شود که ارقامی که در شرایط مطلوب و تنش در گ لخانه, درصد جوانه زنی و استقرار قابل قبولی دارند بتوان به عنوان ارقام مقاوم به شوری معرفی نمود. لذا این پژوهش به منظور بررسی وغربال ژرم پلاسم چغندرقند از نظر تحمل به شوری در شرایط گلخانه با آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور به طوریکه فاکتور A در بیست سطح ( ۲۰ رقم) و فاکتور B در دو سطح(آب مقطر و شوری ۱۶ میلی موس بر سانتی متر با مصرف محلول غذایی هوگلند به مرحله اجرا گذاشته شد . چهار صفت درصد جوانه زدن، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه و درصد استقرار محاسبه گردید. و به منظور بررسی درصد استقرار ، آماربرداری تا روز سی و یکم ادامه یافت و تعداد جوانه های باقیمانده ، غیرعادی و تلف شده یادداشت گردید. برای تعیین میزان تحمل یا حساسیت ارقام به تنش شوری از شاخص تحمل به تنش (STI) استفاده گردی د نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی در آزمایش گلخ آن های نشان داد که بین ارقام ، سطوح مختلف شوری و اثر متقابل ارقام در سطوح مختلف شوری درسطح سطح احتمال یک درصد برای صفات درصد جوانه زنی ، سرعت جوانه زنی ، قدرت جوانه زنی و درصد استقرار اختلاف معنی دار وجود شوری معادل ١٦ میلی موس بر سانتی متر، قوه نامیه را ٥١ درصد ودرصداستقرار را ٧٥ درصد کاهش داده است و این روند کاهش برای صفات فوق شدیدًا تحت تاثیر ارقام بود ، بطوری که ارقام مختلف رفتارهای متفاوتی را از خودنشان می دهند. ارزیابی ارقام براساس شاخص تحمل به تنش ازنظر درصدجوانه زدن و درصد استقرار در شرایط گلخانه ، نشان داد که ارقام (T-19669) و C.3.3 دارای تحمل مناسبی تحت شرایط شور دارند.