سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
حیدر ندریان – استادیار، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:
مقدمه: موضوع حمل و نقل و ترافیککه امروزه به عنوان یکپدیده سیاسی – اجتماعی نقش بسیار حساس و مهمی در کیفیت و ساختار اقتصادی –اجتماعی یک جامعه ایفا می نماید، اساس زندگی نوین شهری و نیازهای اجتماعی انسان را شکل میدهد. هدف از مطالعه حاضر بکارگیری HIA جهت شناسایی اثرات ترافیک شهری بر وضعیت سلامت و کیفیت زندگی مردم شهر سنندج می باشد. مواد و روشها: جامعه مورد بررسی تمامی افراد ساکن شهر سنندج بود که بالای ۱۵ سال سن داشتند. مطالعه بصورت ترکیبی (Mixed method) و با استفاده از دو روش کمی و کیفی انجام شد. مطالعه HIA شامل انجام همزمان یک مطالعه کمی (N=500) (cross-sectional) بر روی مطلعان کلیدی و یک مطالعه کیفی (Content Analysis) (شامل مصاحبه FGD با ساکنین (۲۲ نفر)، مصاحبه عمیق فردی با مطلعان کلیدی ( ۸ نفر) ومشاهده) با نمونه گیری مبتنی بر هدف بود. نتایج مطالعه طی یک مطالعه دلفی جهت مشخص نمودن کانونهای تأثیرپذیرتر بررسی شد. جهت مراحل کمی از ابزارهای محقق ساخته که روایی و پایایی آن در ابتدا سنجیده شد، استفاده شد. جهت تحلیل مطالعه کیفی از نرم افزار MAXQDA10 و جهت تحلیل مطالعات کمی از نرم افزار SPSS17 استفاده شد. نتایج: از نظر بیش از نیمی از مطلعین کلیدی (۵۱/۳%) تأثیر منفی ترافیک شهری سنندج بر خدمات حمل و نقل عمومی (مانند خدمات اتوبوس رانی و و عملکرد خانواده بسیار زیاد است. چهار اولویت اول مشکلات ترافیک شهری سنندج شامل: ۱- عدم وجود خیابانهای کافی (۸۳/۸%)، ۲-عدم وجود زیرگذر و روگذر کافی در شهر (۸۰/۴%)، ۳–عدم وجود پارکینگ عمومی در مناطق پرازدحام (۷۶/۳%، ۴-فرهنگ سازی ضعیف رفتارهای ترافیکی (۷۵/۲%)، در مطالعه کیفی بطور کل برای سوال اول (علل مشکلات ترافیک سنندج) ۳ تم، ۹ طبقه، ۲۱ زیرطبقه، و ۱۴۰ کد حاصل شد. برای سوال دوم (تأثیر ترافیک سنندج بر سلامت ساکنین) ۵ تم، ۱۱ طبقه، ۳۶ زیرطبقه و ۱۱۵ کد استخراج شد. با تلفیق نتایج کمی و کیفی به روش دلفی، کانون تأثیرپذیری برنامه کیفیت زندگی شهری و وضعیت سلامت کلی ساکنین تعیین شد.