سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شقایق یوسفی – دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
محسن پارسامقدم – دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
رضا دشتی – شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، ایران

چکیده:

استفاده از مولدهای پراکنده ) ) DG در سیستم توزیع، منافعی را برای شرکت های تولیدکننده، مصرف کنندگان بـرق و بـه طـور کلی جامعه به هم راه دارد . کاهش تلفات خطوط ، بهبود پروفیل
ولتــاژ، کــاهش انتشــار گازهــای آلاینــده، آزادســازی ظرفیــت سیستم های توزیع و انتقال ، به تعویق افتـادن سـرمایه گـذاری برای توسعه شبکه ، ارتقـاء بهـره وری و افـزایش امنیـت بـرای
بارهای حساس و پراهمیت شبکه های توزیـع از نتـایج مثبـت بکارگیری DG برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی در شبکه است . در این مقاله ویژگیهای سیسـتمهای DG و اثـرات
مثبــت آنهــا را در شــبکه توزیــع از دیــدگاه عمــومی، فنــی و اقتصادی تشریح کرده، شاخصـهای سـودمندی بـرای ارزیـابی عملکرد این سیستمها در شبکه از نظر ولتاژ، تلفـات و اثـرات
زیست محیطی ارائه می کنیم . شاخص دیگری تعریف می کنـیم با عنوان " شاخص حساسیت با هدف اصلاح ولتاژ شـین هـای شبکه " که بر اساس آن مکان یابی سیستمهای فتوولتاییک ( PV )
به عنوان نوعی مولد پراکنـده بـا اسـتفاده از الگـوریتم گـراف تلفیق شده با تحلیل حساسیت انجام و ارائه شده است . نتـایج حاصل از این مکان یابی بر ولتاژ و تلفات شبکه ارائه می شـود و در نهایت سودمندی این سیستمها را با استناد به شاخصهای سودمندی نیز نشان می دهیم .