سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا مظفری نیا – استادیار دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی قاسمی – مربی دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

لایه های سرامیکی تهیه شده از طریق فرایند سل – ژل کاربردهای فراوانی در زمینه نور و اپتیک دارند . ویژگی های ابعادی و مورفولوژیکی پوشش همچون ضخامت، زبری سطح، تخلخل، دانه بندی و غیره به میزان زیـادی بـر روی خواص نوری جسم مؤثر و تعیین کننده است . در این پژوهش تـأ ثیر ضـخامت لایـه هـای سـرامیکی SiO2 بـر روی خواص اپتیکی جسم مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای این منظور تعدادی نمونه شیشه ای به عنوان زیر لایه تهیه گردیده و پس از آماده سازی، عملیات لایه نشانی به روش غوطه وری سل – ژل بر روی آن ها انجام شده اسـت . بـه منظور دستیابی به لایه هایی با ضخامت های مختلف، پس از تهیه محلول Sol سیلیسی، نمونـه هـا بـ ه وسـیلۀ مکـانیزم مربوطه در فواصل زمانی مختلف در محلول غوطه ور و سپس با ملایمت بیرون کشیده شدند . پـس از آن عملیـات ۶۲۰ بـه مـدت ۴ سـاعت تحـت عملیـات پخـت و oC خشک کـردن انجـام گردیـده و سـپس نمونـه هـا در دمـای متراکم سازی قرار گرفتند . رفتار اپتیکی نمونه ها به کمک اسپکتروسکوپی UV/ VIS تحت ارزیابی قـرار گرفتـه و طیف های عبور در ناحیه طول موج های نور مرئی از روی آن ها تهیه و با یکدیگر مقایسه شـده انـد . نتـایج ارزیـابی
نشان می دهد با کاهش ضخام ت لایه های درصد عبور نور از لایـه هـا افـزایش و لایـه هـای نـازک سـرامیکی SiO2 با رفتار اپتیکی مطلوب قابل تهیه است .