سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

هدیه هرسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس
امیر البدوی – دانشیار بخش مهندسی صنایع – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طی سالهای اخیر، آثار و نتایج بکارگیری فناوری اطلاعات (Information Technology) و سیستمهای مدیریت کیفیت (Quality Management Systems) به وضوح در هر سازمانی دیده میشود و به طور گسترده ای مورد توجه محققین قرار گرفته است . فناوری اطلاعات (IT) که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمان ها بود، امروزه به عنوان یک نیاز اجتناب ناپذیر مطرح می باشد و به عنوان یک زیرساخت جدید توجه ز یادی را به تأثیر خود در سازمان ها جلب کرده است . فناوری اطلاعات به معنای جمع آوری، ذخیره سازی ، پردازش ، توزیع و استفاده از اطلاعات می باشد . از طرف دیگر بکارگیری سیستم های مدیریت کیفیت (QM) نیز در سازمان ها، صرفنظر از نوع استاندارد و مدل بکار گرفته شده، فراگ یر شده است . مدیریت کیفیت شیوه ای است در اداره یک سازمان، به طوری که هر فرآیند از ابتدا تا انتها، به نحو صحیح انجام گیرد . مطالعات زیادی در خصوص مدیریت کیفیت و استفاده از فناوری اطلاعات شده است . طی این تحقیق، توانایی پشتیبانی فعالیت های مدیریت کیفیت توسط IT و تأثیر آن بر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت و نتیجتا ً بر عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده شده است . نتایج نشان دهنده تأثیر ویژگی های سازمان و ابعاد مختلف آن ( از قبیل تعداد کارکنان، گردش موجودی، نوع فرآیند تولید و اهمیت کیفیت در سازمان ) بر وسعت استفاده از فن اوری اطلاعات و بکارگیری ابعاد مختلف مدیریت کیفیت می باشد و نیز نشان دهنده آن است که بکارگیری IT در سازمان بر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت اثرگذار است و طبق تحقیقات صورت گرفته دارای اثری مثبت می باشد . ولی هنوز نقش IT در پشتیبانی از QM در جهت ایجاد بهبود عملکرد کیفی سازمان به خوبی روشن نمی باشد و در این خصوص نیاز به انجام تحقیقات بیشتری می باشد