سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر مریخ پور – مدرس محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
مهرداد چراغی – عضو هیئت علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
گلناز مخفی – دانشجوی کارشناسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

استفاده از پسابهای صنعتی و خانگی در اراضی کشاورزی در سالیان اخیر موجب نگرانیهایی مبنی بر آلودگی خاک و آبهای زیرزمینی شده است. به منظور بررسی تأثیر پساب شهرک صنعتی ویان همدان بر روی برخی خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاکهای منطقه و بررسی وسعت و عمق تأثیر این پساب از منطقه ای که مستقیما″ تحت تأثیر این پساب قرار داشت تا طول ۱۵ کیلومتر و از هر کیلومتر از مسیر در چهار عمق مختلف (۵۰-۰، ۱۰۰-۵۰، ۱۵۰-۱۰۰، ۲۰۰-۱۵۰سانتی متری) نمونه برداری به عمل آمد. نمونه ها به منظور بررسی میزانpH، هدایت الکتریکی، کاتیونهای سدیم، کلسیم، منیزیم و آنیون کلر به آزمایشگاه منتقل شدند.
نتایج آزمایشات تفاوت معنی داری را بین میزان pH و غلظت سدیم در ابتدای مسیر تا کیلومتر ۵۰۰+۲ و ادامه مسیر تا کیلومتر ۱۵ را نشان داد( p<0/05 ). در ادامه بررسی ها در رابطه با غلظت سدیم و افزایش pHنسبت به عمق، در ابتدای مسیر که با محدودیت آب زیرزمینی مواجه نبود، مجددا″ افزایش معنی داریدر سطح خاک تا عمق ۵۰ سانتی متری در مقایسه با عمق ۲۰۰-۱۵۰ سانتی متری مشاهده شد( p<0/05 ).اما در قسمت هایی از مسیر که سطح آب زیرزمینی بالا بود این تفاوت معنی دار نبود. در مورد غلظت کلسیم ،منیزیم و کلر ضریب همبستگی در بعضی موارد مثبت و در بعضی موارد منفی بود.
نهایتا″ تأثیر پساب شهرک صنعتی ویان در مورد افزایش pH و سدیم محلول و به دنبال آن افزایش سدیم تبادلی و در نتیجه تخریب ساختمان خاک خصوصا″ در مناطقی که به طور مستقیم تحت تأثیر این پساب بودند منفی ارزیابی شد.