سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا جهان نما – استادیار وزارت جهد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی، معاونت پژوهشی

چکیده:

بارداری الکتریکی ذرات آیروسل با ایجاد میدان جاذبه الکتریکی میان ذرات و اجسامی با پتانسیل الکتریکی زمین عاملی برای بهبود فرایند نشست آیروسل به حساب می آید. افزودن ذرات باردار ثانویه به آیروسلی متشکل از ذرات باردار اولیه می تواند مزیت استفاده از ذرات باردار را مضاعف کند. بهره گیری از قانون گاوس در فضای میان دو صفحه تخت موازی امکان تغیین میدان الکتریکی ناشی از این ذرات باردار را فراهم می سازد. استفاده از این میدان در تعیین نیروی الکتریکی وارد بر ذرات باردار در ارتباط با قانون استوکس برای حرکت ذرات، به رابطه ای برای سرعت ذرات اولیه آیروسل منتهی می شود. این رابطه تاثیر اندازه ذرات ثانویه و حجم افزوده شدن این ذرات را به آیروسل اصلی، بر سرعت ذرات اولیه مورد تایید قرار می دهد. کاهش اندازه ثانویه و افزایش حجم افزوده شده این ذرات به آیروسل موجب افزایش سرعت ذرات آیروسل و بهبود نشست آنها بر روی صفحات می شود.