سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالحسین حداد – استادیاردانشکده ی عمران دانشگاه سمنان
امیرحسین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشدعمران-زلزله دانشگاه سمنان

چکیده:

یک بخش مهم از تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک و سازه ارزیابی و بدست آوردن ماتریس مربوط به تابع امپدانس (مقاومت ظاهری)خاک می باشد که وابسته به فرکانس تحریک می باشد . برای ایجاد ماتریس امپدانس دینامیکی خاک باید ماتریس های معادل سختی و میرایی خاک تشکیل شوند ، ماتریسترکیبی سختی بیانگر خصوصیات سختی دینامیکی و میرایی پی می باشد .ماتریس سختی معادل با توجه به یک سری فنرهای تعمیم یافته ی صوری و ماتریس میرایی معادل نیز باتوجه به یک سری میراگرهای تعمیم یافته ی صوری در یک فرکانس مخصوص که با ωs نشان داده می شود ، بدست می آیند . همچنین المان های محدود (FE) و المانهای نامحدود (IFE) درکنار هم قرار می گیرند تا یک مجموعه وترکیبی از حوزه ی دور و نزدیک داشته باشیم . با توجه به اینکه توابع امپدانس وابسته به فرکانس هستند در هنگام استفاده از نرم افزارهای تحلیلی تاریخچه زمانی استاندارد برای محاسبه اندر کنش خاک و سازه دجارمشکل می شویم . در اینجا یک روش ساده برای تبدیل تابع امپدانس وابسته به فرکانس به فیلتر های در حوزه ی زمان معرفی شده است . این روش برپایه ی روش تقریبی کمترین مربعات مربوط به توابع امپدانس با نسبت هایی معین از دو کثیرالجمله ی مختلط می باشد.