سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شریعتی – گروه پژوهشی فشار قوی – پژوهشگاه نیرو ایران
میرجواد گرامیان – گروه پژوهشی فشار قوی – پژوهشگاه نیرو ایران
داود محمدی – گروه پژوهشی فشار قوی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

مقره های فشار قوی در شبکه های قدرت در معرض شرایط آب و هوایی مختلف قرار می گیرند . تنوع آب و هوا و شرایط سخت محیطی در مناطق مختلف کشور و توسعه شبکه های قدرت و اثرات آلودگی بر عملکرد مقره ها که باعث ایجاد خطا در سیستم قدرت می گردند از یک طرف و لزوم داشتن شبکه ای مطمئن با حداقل قطع سرویس از طرف دیگر، اهمیت شناخت آلودگی و تأثیر آن بر عملکرد مقره های فشار قوی را بیش از پیش نشان می دهد . در این مقاله به منظور پیش بینی رفتار مقره های مختلف در شرایط سخت محیطی به وسیله ایجاد آلودگی مصنوعی، نمونه ها تحت بررسی قرار گرفته و با انجام آزمون آلودگی مه تمیز ۱ پارامترهایی نظیر جریان نشتی و ولتاژ شکست اندازه گیری شده و جریان نشتی به صورت تابعی از ولتاژ اعمالی بیان شده و سپس ولتاژ شکست آنها با یکدیگر مقایسه شده اند، ضمناً جهت ایجاد آلودگی بر مقره کامپوزیتی سیلیکون رابر ساخته شده در پژوهشگاه نیرو یک روش پیش آلودگی نوین ارائه شده و تأثیرات مه و مه – شبنم بر جریان نشتی مقره های مورد آزمون بررسی شده است .