سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد زارع –
حسین ملک افضلی –
جعفر جندقی –
ماشااله کلاهدوز –

چکیده:

با عنایت به آگاهیهای ناچیز دختران نوجوانان در مورد تغییرات جسمی روانی دوران بلوغ، دریافت اینگونه اطلاعات بصورت ناقص و از منابع ناآگاه و غیر مطمئن موجب بروز مشکلات جسمی روانی متعدد درزندگی خانوادگی آنان می شود. از طرفی رساندن آگاهیهای لازم در ارتباط با این موضوع به نوجوانان از طریق منابع موثق و درست موجب نشاط ، شادی ، تندرستی ، امیدواری و استقلال و رشد اجتماعی آنان گشته وآنان را در مقابل بیماریهای جسمی و روحی ناشی از عدم آگاهی از تغییرات و بهداشت دوران بلوغ مصون و ( ایمن خواهند نمود . ( ۱ فزونی چشمگیر جمعیت نوجوان جامعه ما و اهمیت و ضرورت آموزش بهداشت باروری به این گروه بهعنوان حق طبیعی آنان بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر یکی از اولویتهای مهم بهداشتی محسوب ( می گردد . ( ۲متاسفانه نوجوانان به ویژه دختران جامعه ما به دلایل خاص فرهنگی که در بسیاری از جوامع مشابهنیز مطرح است از دریافت آگاهی های درست و مناسب بهداشتی پیرامون بلوغ و باروری محروم اند و از اینبابت صدمات بسیاری را متحمل می شوند( ۳). به همین دلیل تعیین راهکارهای مناسب و موثر برای تامین نیازهای آموزشی این گروه از جمعیت جامعه در زمینه بلوغ و باروری نیاز به دقت فراوان و توجه ویژه دارد ونکاتی مانند تطابق محتوای آموزش با سن و دیگر شرایط فرهنگی و اجتماعی، مهارتها و ویژگیهای آموزش دهندگان، راهها و شیوه های آموزش و چگونگی ارائه اطلاعات و… باید با ظرافت تمام مورد توجه قرار گیرند .(۳) امروز نوجوانان و جوانان درصد بالایی از جمعیت را تشکیل میدهند به طوریکه بیش از ۵۰ درصد ۱ میلیون نفر را / جمعیت دنیا زیر بیست و پنج سال (جوانان ) و ۲۰ درصد کل جمعیت دنیا یعنی معادل ۲زیر ۱۹ سال یا نوجوانان تشکیل میدهند( ۸). ساختار جمعیت در منطقه مدیترانه شرقی جوانتر از دیگر قسمتهای دنیاست ، برآورد می شود که حدود ۶۰ درصد جمعیت در این منطقه زیر ۲۵ سال و بیشتر از ۵۰( درصد متعلق به گروه سنی زیر ۲۰ سال است. ( ۷ و ۹ جمهوری اسلامی ایران از این قاعده مثتثنی نبوده و جمعیت جوان آن یکی از مشخصه های اصلی۱۶ میلیون نفر از / جمعیت آن است به طوریکه براساس سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۲۷ درصد یعنی ۲ ۱۰ سال تشکیل می دهد در حالیکه در آن زمان ۳۵ درصد از جمعیت دنیا را گروه – جمعیت را گروه سنی ۱۹( ۱۰ سال تشکیل می داد. ( ۳ – سنی زیر ۲۵ یکی از نیازهای اساسی بهداشت بلوغ و باروری، ارتقای سطح دانش و آگاهی نوجوانان در مورد بلوغ وباروری در چارچوب فرهنگ و اعتقادات مذهبی جامعه است. بنابه دلائل مقتضی آموزش در خصوص موضوع ۲بلوغ و بهداشت باروری توسط والدین، معلمان و کارکنان بهداشتی از برخی عملکردهای اشتباه نوجوانان کهناشی از اطلاعات نادرست همسالان و یا منابع نامناسب دیگر که ممکن است به برخی پیامدهای ناخواسته در آینده باروری یک دختر نوجوان منجر شود، می تواند جلوگیری کند. والدین می توانند اطلاعات لازم در مورد ( بلوغ را به فرزندان خود منتقل نمایند. (