سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد تکریمی نیاراد – عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی علوم و صنایع شیلاتی میرزاکوچک خان

چکیده:

تاکید نظام آموزش های علمی– کاربردی بر افزایش مهارت فراگیران و نیز ضرورت ارائه درس کارآفرینی به منظور ایجاد ویژگی های شخصیتی کارآفرینان و آموزش تکنیک های خلاقیت، نوآوری، طراحی و سازماندهی کسب و کار، مدیریت، تقویت دانش و مهارت است. این تحقیق تاثیر ارائه درس کارآفرینی را بر اساس ۱۳ شاخص ارزیابی می نماید. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش تعداد ۸۰ نفر از دانش آموختگان علوم شیلاتی مراکز آموزشی رشت و بوشهر بودند که درس کارآفرینی را گذرانده اند. از طریق توزیع پرسشنامه با ۱۳ سئوال و متعاقباً جمع آوری آنها و تجزیه و تحلیل اطلاعات تکمیل شده پاسخی برای پرسش اصلی پژوهش که همانا تقویت انگیزه ها و زمینه های روی آوردن دانش آموختگان به کارآفرینی است بدست آمد. از متد آماری غیر پارامتریک ANOVA کروسکال والیس استفاده گردید. این متد در سطح اطمینان ۵% اختلاف معنادار را بین ۱۳ شاخص نشان نداد. یعنی می توان عنوان نمود که تاثیر درس کارآفرینی در هر ۱۳ شاخص مطرح شده به یک میزان زیاد می باشد و اختلاف معناداری بین شاخص ها وجود ندارد. برای تعیین برآوردی از تاثیر ارائه درس کارآفرینی بر رویکرد فراگیران به سمت کارآفرینی بر اساس سئوالهای ۱۳ گانه طرح شده نمودارهایی رسم گردید که همه آنها تاثیر مثبت این درس را نشان داد.