سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در این تحقیق بصورت کلی تاثیر استقرار شهرکهای صنعتی استان زنجان برآلودگی منابع آب زیر زمینی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات موجو.د از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان موقعیت مکانی قرارگیری آنها بصورت یک لایه اطلاعاتی وارد سیستم GIS گردید. سپس در یک لایه دیگر موقعیت مکانی منابع آب زیر زمینی بصورت سفره های آب زیر زمینی تهیه شدند و با تلفیق این دو لایه محدوده های که واحدهای صنعتی بر روی سفره های آب زیر زمینی قرار گرفته اند را بعنوان نقاط بحرانی انتخاب و از نظر تاثیر این واحدها بر آلودگی آبهای زیر زمینی مورد ارزبای قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده استقرار شهرکهای صنعتی استان بر روی سفره های آب زیر زمینی و محلهایی که دارای آثارمنفی در آلودگی منابع آب زیر زمینی می باشند بوده و گویا این نکته می باشد که در مکان یابی برای استقرار این واحدهای صنعتی ارزیابی و دقت مناسب صورتنگرفته است.