سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در این تحقیق بصورت کلی تاثیر استقرار شهرکهای صنعتی استان زنجان برآلودگی منابع آب زیرزمینی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان موقعیت مکانی قرارگیری آنها بصورت یک لایه اطلاعاتی وارد سیستم GIS گردید. سپس در یک لایه دیگر موقعیت مکانی منابع آب زیرزمینی بصورت سفره های آب زیرزمینی تهیه شدند و با تلفیق این دو لایه محدوده هایی که واحدهای صنعتی بر روی سفره های آب زیرزمینی قرار گرفته اند را بعنوان نقاط بحرانی انتخاب و از نظر تاثیر این واحدها برآلودگی آبهای زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده استقرار شهرکهای صنعتی استان بر روی سفره های آب زیرزمینی و محلهایی که دارای آثار منفی در آلودگی منابع آب زیرزمینی می باشند بوده و گویا این نکته می باشد که در مکان یابی برای استقرار این واحدهای صنعتی ارزیابی و دقت مناسب صورت نگرفته است.