سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

در این تحقیق بصورت کلی تاثیر استقرار شهرکهای صنعتی استان زنجان برآلودگی منابع آب زیرزمینـی مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد . برای این منظور بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود از واحدهای صـنعتی مـستقر در شـهرکهای صـنعتی اسـتان موقعیـت مکانی قرارگیری آنها بصورت یک لایه اطلاعاتی وارد سیستم GIS گردید . سپس در یک لایه دیگر موقعیت مکـانی منـابع آب زیرزمینـی بصورت سفره های آب زیرزمینی تهیه شدند و با تلفیق این دو لایه محدوده هایی که واحدهای صنعتی بر روی سفره های آب زیرزمینـی قرار گرفته اند را بعنوان نقاط بحرانی انتخاب و از نظر تاثیر این واحد ها برآلودگی آب های زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده استقرار شهرکهای صنعتی استان بر روی سفره هـای آب زیرزمینـی و محلهـایی کـه دارای آثـار منفـی در آلودگی منابع آب زیرزمینی می باشند بوده و گویا این نکته می باشد که در مکان یابی برای استقرار این واحدهای صنعتی ارزیابی و دقـت مناسب صورت نگرفته است