سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

اکرم فتح الهی – دانش آموخته رشته جغرافیای طبیعی، گرایش ژئومورفولوژی، دانشکده جغرافی

چکیده:

این مقاله با موضوع ارزیابی تاثیرات اقدامات آبخیزداری در کاهش رسوبدهی در حوضه سد تهم، یکی از زیر حوضه های زنجانرود ،واقع در استان زنجان به نگارش در آمده است.به منظور دستیابی به اهداف تحقیق که عبارتست از مقایسه رسوبدهی حوضه در دو مقطع زمانی قبل (۱۳۷۵-۱۳۷۰) و بعد (۱۳۸۲-۱۳۷۶) ازاقدامات آبخیزداری وپارامترهای هیدرولیکی آبراهه در دو مقطع زمانی (۱۳۸۵و۱۳۷۵) در حوضه از روشهای آماری از جمله مدل آزمون t و از نرم افزار SPSSاستفاده شد . بر اساس نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده های رسوب وبررسی پارامترهای هیدرولیکی آبراهه ها دراین دو مقطع زمانی ، علارغم کاهش میانگین رسوب در حدود ۶ % در دوره بعد از اقدامات ،اختلاف معناداری در میزان رسوبدهی حوضه مشاهده نشد.نتایج حاصل از آزمون t اختلاف معناداری در پارامترهای هیدرولیکی از جمله شعاع هیدرولیکی، شیب کف آبراهه ، سرعت جریان و…با سطح اطمینان بالاتر از ۹۹ % را در این پارامترها را نشان می دهد. این موضوع تاثیرمثبت اقدامات آبخیزداری در این حوضه را نشان می دهد .