سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
احمدرضا عینی زاده زنجانی – دانشجو گروه زیست شناسی سلولی -مولکولی و ژنتیک، پردیس بین الملل، دانشگاه گیلان
حسین خان احمد – استادیار دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه اصفهان
محمدجواد مهدی پور – استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان

چکیده:
گیرنده ها ی تستستروییدی در سطح خود دارای ناحیه متصل شونده به لیگاند می باشند، که به هورمون در سطح سیتوپلاسم متصل و آنها را به هسته منتقل می کنند. این گیرنده ها دارای دامین دیگری بنام DNA Binding Domin (DBD) نیز می باشند که بواسطه ی آن به توالی تنظیمی ژنهایی که دارای عناصر پاسخ دهنده به هورمون می باشند متصل و رونویسی ژنهای مذکور را تحت تنظیم خود در می آورند. بنابراین در صورت وجود عناصر پاسخ دهنده به هورمون، این توالیها توسط دامین اختصاصی (DBD) اشغال شده و هورمون اثر تنظیمی خود را اعمال می کند. در این بررسی ما با وارد کردن توالی اولیگونوکلئوتیدی تک رشته ای که تشکیل عناصر پاسخ دهنده به هورمون می دهند هورمونها را از دسترس عناصر پاسخ دهنده به هورمون واقع در توالی تنظیمی ژنها، خارج کرده و از میزان رشد رده سلولی LNCaP سرطان پروستات کاسته و سلول ها را به آپوپتوز مستعدکردیم. توالی HRE دارای یک انتهای متصل به رنگ فلورسنت پس از طراحی و ساخت، با استفاده از لیپوزوم به درون سلول های LNCaP سرطان پروستات وارد شدند. سلول های ترانسفکت شده را با PBS شسته، تا توالی باقی مانده در محیط پاک شود. با استفاده از دستگاه فلو سایتومتری از صحت ورود توالی ها به درون سلول ها مطمئن شدیم. از دو گروه سلولی ترانسفکت شده و ترانسفکت نشده سلول های LNCaP، دو کشت جداگانه تهیه تحت تیمار میزان مشخص تستوسترون قرار دادیم و پس از ۳ روز سلول ها را با MTT assay مورد بررسی قرار داده ایم.