سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
هما مهرپویان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

چکیده:
این پژوهش در مورد اثر بخشی تبلیغات ونقش آن در بهبود عملکرد مالی شرکتها در سالهای اخیربه شدت مورد توجه قرار گرفته است.در تحقیق حاضر تلاش شد تاثیر شدت تبلیغات نسبت مخارجتبلیغات به کل فروش بر عملکرد مالی شرکتها های بورس اوراق بهادار تهران،ارزیابی شود. جامعه آماری تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره زمانی تحقیق از سال ۳۱۱۳ تا سال ۳۱۰۹ میباشد.با توجه به محدودیتهایی که در این تحقیق وجود داشته، تعداد ۷۲ شرکت در دوره زمانی مربوط انتخاب شد. همچنین با توجه به شیوه جمع آوری دادهها، تعداد داده- های جمعآوری شده برای این پژوهش ۷۲۹ سال شرکت میباشد. .. کلیه فعالیتهای مربوط به – خلاصه کردن دادهها با استفاده از نرم افزارصفحه گسترده EXCEL انجام شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS اقدام به تجزیه و تحلیل دادهها گردید.در این تحقیق، برای آزمون فرضیات و تعیین وابستگی میان شدت تبلیغات و ارتباط آنها با عملکرد مالی شرکتها و حاشیه سود از مدل رگرسیون چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون و برای آزمون نرمال بودن متغیر ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون میانگین استفاده شده است. بر اساس یافته های تحقیق ، شدت هزینه تبلیغات با سه شاخص نرخ بازده دارایی ها ، حاشیه سود و تغییرات فروش ارتباط مثبت و معنی داری داشته و با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ارتباط معکوس ومعنی داری دارد.