سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا سکوتی اسکوئی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

از جمله محورهای توسعه پایدار، عملکرد مناسب اقدامات آبخیزداری شامل کاهش فرسایش خاک و رواناب، حفظ رطوبت خاک، کنترل رسوب و تامین آب که جزء شاخص های عملکرد آبخیزداری به شمار می آید، می باشد. منطقه مورد بررسی حوزه آبخیز امام کندی ارومیه است که در استان اذربایجان غربی و شهرستان ارومیه قرار داردو در آن مدیریت آبخیزداری استان عملیات اجرائی ابخیزداری را با اهداف کنترل و پیشگیری سیل به منظور جلوگیری از تلفات خاک انجام داده است. در این تحقیق میزان موفقیت یا عدم موفقیت عملیات آبخیزداری و میزان اثر بخشی مجموع اقدامات مکانیکی و بیولوژیکی بر میزان فرسایش وتولید رسوب در منطقه از طریق مقایسه و تطابق عملیات اجرائی با مطالعات انجام شده از جنبه ارزیابی تغییرات مقدار فرسایش و رسوب ناشی از فعالیتهای آبخیزداری موردارزیابی قرار گرفته است.تغییرات میزان فرسایش و تولید رسوب با بکارگیری روش MPSIAC در طی یک دوره۸ ساله، برآوردشده است. نتایج بررسی عوامل نه گانه این روشنشان میدهد که نوع و حجم عملیات آبخیزداری انجام شده درعوامل مانند پوشش زمین، استفاده از زمین، فرسایش سطحی، فرسایش رودخانه ای و رواناب تاثیر گذار بوده است و مقادیر R با درجه رسوبدهی، تولید رسوب و مقدار فرسایش در اثر اجرای عملیات آبخیزداری تغییر کرده و نسبت به قبل از انجام عملیات ابخیزداری کاهش یافته اند که نشانگر تاثیر مثیت عملیات آبخیزداری می باشد.