سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی طویلی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
محمد جعفری – استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
امید عبادی – کارشناس آبخیزداری جهاد کشاورزی شهرستان کازرون

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک با پوشش گ یاهی اندک خزه ها و گلسنگ ها دو گروه اصلی میکروبیوتیکها( پوسته بیولوژیک ) خاک هستند که تاثیرات متعددی بر خصوصیات خاک و گیاهان آوندی دارند . نقش پوسته های بیولوژیک در فرایند نفوذپذیری خاک هنوز به خوبی شناخته نشده است به طوری که در زمانهای مختلف اثرات متفاوتی داشته است . این تحقیق به منظور بررسی تاثیر این دسته از گیاهان بر ویژگی نفوذپذیری در مراتع قره قیر واقع در ترکمن صحرا با روش ) LFA تانگوی، (۱۹۹۴ انجام شده است . در مرتع مورد مطالعه نفوذپذیری با روش مذکور در خاک دارای خزه – گلسنگ و خاک بدون خزه – گلسنگ مورد مقا یسه قرار گرفت . از آنجایی که اقلیم، توپوگرافی، گیاهان آوندی و بافت خاک در قسمتهای مورد مطالعه مشابه بوده و تفاوت این نقاط مربوط به حضور یا عدم حضور پوسته های بیولوژیک بود، لذا تفاوت در خصوصیات مورد مطالعه را می توان با حضور یا عدم حضور خزه – گلسنگ مرتبط دان ست . پس از انجام آزمایش ها، میانگین داده های به دست آمده از دو دسته خاک با آزمون t مورد مقایسه قرار گرفتند . نتایج به دست آمده از دو روش نشان داد که بین نفوذپذیری – رواناب دو خاک تفاوت معنی دار وجود داشته، خاک دارای خزه – گلسنگ از نظر خصوصیات مورد مطالعه از وضعیت مناسب تری برخوردار است .