سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی مشرف – کارشناس ارشد سازه
هانی جان نثاری – کارشناس ارشد سازه
کیاچهر بهفرنیا – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

استفاده از سازه های بتنی و بویژه مخازن نفتی بتنی در زنجیره تولید ،تصفیه و انتقال نفت خام در بسیاری از کشور های جهان رایج می باشد. در ایران نیز استفاده از سازه های بتنی در صنایع نفت رو به گسترش می باشد. سازه های بتنی بطور طبیعی در طول دوره بهره برداری خود در معرض عوامل مهاجم و مخرب قرار گرفته و تعمیر آنها ضرورتمی یابد. در مقاله حاضر نتایج حاصل از یک طرح تحقیقاتی آزمایشگاهی ارائه می گردد که در آن تأثیر نفت خام بر مقاومت چسبندگی بتن تعمیری مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحقیق نمونه های بتنی پایه براساس استاندارد BS6319 ساخته و سپس تعمیر شدند. در انجام تعمیرات از بتن معمولی، با سیمان های نوع ۱، ۲ و ۵،با درصدهایی از میکرو سیلیس (۷ و ۱۵ درصد) وپودرسنگ آهک (۱۵ درصد) استفاده شده است. نمونه های تعمیر شده همراه با نمونه های شاهد درون نفت خام قرار گرفته و پس از طی دوره های مشخصمقاومت چسبندگی بتن تعمیری به بتن پایه به روش برش مورب (Slant Shear) اندازه گیری و نتایج مقایسه گردیده است. در این مطالعات تاثیر عواملی همچون روش آماده سازی سطح و طول دوره عمل آوری نیز بر مقاومت چسبندگی مورد بررسی قرار گرفته است که مجموعه نتایج در قالب منحنیو جداول مربوطه ارائه شده است.