سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمد علی ارجمند – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ایران تهران

چکیده:
بررسی اندرکنش خاک – مسلح کننده یی از مهمترین عوامل در طراحی سازه های خاک مسلح می باشد بدین منظور از آزمایش های برش مستقیم و بیرون کشش استفاده می گردد. برتری رفتار خاک مسلح بیشتر ناشی از افزایش مقاومت برشی آن می باشد افزایش مقاومت برش خاک مسلح شده با ژئوگرید، از دو عامل افزایش مدول خاک و مقاومت بالای مسلح کننده در کنش ناشی می شود. مقاومت کششی مسلح کننده در خاک، حاصل از مقاومت اصطکاکی سطح تماس و ایجاد مقاومت مقاوم در جلوی المان های متقاطع عرضی زئوگرید می باشد عوامل مختلفی براندرکنش خاک مسلح کننده تاثیر می گذارد یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در اندرکنش نوع خاک می باشد بنابراین در تحقیق حاضر تاثیر نوع خاک بر مقاومت اندرکنش مورد بررسی قرار گرفته است برای ارزیابی این عامل چهار نوع زئوگرید و یک نوع ماسه و یک نوع رس انتخاب و مورد استفاده قرار گرفت نتایج آزمایش ها نشان داد که خصوصیات اندرکنش علاوه بر مقاومت ژئوگرید به نوع خاک خیلی وابسته است