سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن میری – دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، د
مسعود ورشوساز – مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، د

چکیده:

امروزه استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه در کاربردهایی که نیاز به اندازه گیریهای دقیق دارند بسیار موردتوجه قرار گرفته است. هزینه های سنگین استفاده از دوربینهای متریک و نرم افزارهای حرفه ای فتوگرامتری باعث توجه بیشتر کاربران به استفاده از دوربینهای غیرمتریک و نرم افزارهای ساده فتوگرامتری در انجام مدلسازیهای دقیق گشته است. در این تحقیق حالتهای مختلف مشاهداتی از نظر نوعمشاهدات نقطه ای و خطی، تعدادو تراکم مشاهدات و همچنین حالتهای مختلف تشکیل مدل با استفاده از نقاط کنترل به منظور ایجاد شبکه مناسب جهت انجام مدلسازی های دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. در این راستا، یک رویه سهمیگون کاسه ای برای مدل کردن دقت در سه بعد Z,Y,X تهیه و با تفسیر مقاطعی از آن رفتار خطا در کل مدل مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که حل معادلات شبکه در حالت آزاد دارای بیشترین دقت مختصاتی خواهد بود. افزایش دقت مدل در هر یک از ابعاد مسطحاتی و عمقی با اضافه کردن نقاط کنترل مناسب در ابعاد مورد نظر از دیگر نتایج این تحقیق بشمار می رود. قیدهای امتدادهای موازی و فاصله نیز مورد بررسی قرار گرفتند که مورد اول منجر به واگرا شدن معادلات و مورد دوم باعث افزایش استحکام شبکه گشت.