سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد غلامی – استادیار دانشکده کشاورزی – دانشگاه صنعتی شاهرود
علی رضا کوچکی – استاد دانشکده کشاورزی‐ دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

قارچ های میکوریزا بعنوان قارچهای تشکیل دهنده همزیستی با اکثر گیاهان زراعی بخوبی شناخته شده اند . در نتیجه این همزیستی رشد و عملکرد گیاهان افز ایش می یابد..این آزما یش بصورت فاکتوریل و با دو عامل مقاد یر فسفر مصرفی و ماده تلقیح به اجرا در امد . سطوح فسفر شامل ٤ سطح : P1= صفر، P2= 50 و P3=100 و P4=150 کیلوگرم P O در هکتار و عامل دوم یعنی ماده تلقیح شامل ٤ سطح: G.caledonium=I1 و Glomus mosseae =I2 و G.intraradices=I3 و I0= کرت استریل (شاهد) بود. بذر ذرت مورد استفاده، ذرت سینکل کراس ٧٠٤ بود که با تراکم ٦٥٠٠٠ بوته در هکتار کشت شد .نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که روند افزایش ماده خشک در بین تمام تیمارها تا ۱۰۰۰GDD شبیه بهم بود و سپس اختلاف قابل ملاحظه ای با تیمار شاهد مشاهده شد .در بین گونه های قارچ میکوریزا بیشترین میزان ماده خشک مربوط به کاربرد گونه G.caledonium بو د. حداکثر LAI در تمام تیمارها پس از در یافت ۷۰۰GDD حاصل شد.بیشترین میزان LAI (=5) از کاربرد گونه G.caledonium و کمترین میزان از تیمار شاهد (=۳/۸) بدست امد . در این بررسی NAR تا حدود ۱۲۰۰GDD افزایش و سپس کاهش یافت.بیشترین میزان NAR از تیمار I بدست آمد .مقدار CGR در این بررسی تا اواسط فصل رشد افز ایش و سپس کاهش یافت.حداکثر مقدار CGR از کاربرد گونه G.caledonium و پس از در یافت ۱۷۰۰GDD بدست امد .مقدار RGR نیز بطور قابل ملاحظه ای تحت تاثیر گونه های قارچ میکوریزی قرار گرفت .بیشترین میزان RGR در ذرت تحت تاثیر قارچ G.caledonium و کمترین میزان RGR از تیمار شاهد بدست آمد.