سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود منجزی – ذکتری مهندسی معدن استادیار دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین مهردانش – کارشناس ارشد مهند سی معدن دانشگاه تربیت مدرس
حسام دهقانی – کارشناس ارشد رشته مهندسی معدن دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از عوارض ناخواسته حاصل از عملیات آتشبازی پرتابسنگمی باشد. درصد زیادی از کل حوادث اتفاق افتاده در معادن سطحی مربوط به پدیده پرتاب سنگ می باشد. عوامل متعددی در بوجود آمدن این پذیذه نقش دارند که می توان آنها را به دو پروع اصلی پارامترهای قابل کنترل(الگوی آتشباری) و پارامترهای غیرقابل کنترل(خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ) تقسیم کرد. به منظور پیش بینی میزان پرتاب سنگ، با توجه به تعدد پارامترهای موثر در بوجود آمدن این پدیده و پیچیدگی روابط میان آنها، می توان از روش هایی نظیر شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم ژنتیک، منطق فازی و … استفاده کرد. در این مقاله به منظور بررسی اثر پارامترهای قابل کنترل(ضخامت بارسنگ، طول گل گذاری، زمان تاخیر و …) و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی مدلی برای پیش بینی میزان پرتاب سنگ در عملیات آتشباری دیواره شمالی معدن مس سونگون ارائه شده است. با مقایسه و بررسی انواع شبکه های مختلف ، شبکه ای چهارلایه با دو لایه پنهان و روش پس انتشار خطا به عنوان شبکه بهینه در نظر گرفته شد. تعداد نرون ها در لایه ورودی ۹ عدد و در لایه های پنهان اول و دوم به ترتیب ۳۵ و ۴۵ عدد و در لایه خروجی یک عدد می باشد. در نهایت پس از انجام آنالیز حساسیت مشخص گردید که پارامترهای خرج ویژه، خرج بر تاخیر، ضخامت بارسنگ و طول گل گذاری به ترتیب بیشترین تاثیر را در کنترل پرتاب سنگ دارند.