سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایرج ویسکرمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
کیانفر پیامنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
مهران لشنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
غلامرضا چمن پیرا – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

از جمله اهداف مهم طرح های پخش سیلاب بر آبخوانهای تغذیه سفره آب زیر زمینی میباشد. آگاهی از چگونگی و میزان تاثیر وعملکرد این گونه طرح ها در راستای هدف فوق یکی از مهمترین فعالیتهای قابل ارزیابی در مدیریت و اجرای طرح های پخش سیلاب بر آبخوانها می باشد. بهمین منظور جهت بررسی تاثیر عملیات پخش سیلاب بر منابع آب زیر زمینی کوهدشت، آمار و اطلاعات موجود و قابل دسترسی شامل (بارندگی سالانه، سطح سفره آب زیر زمینی سالانه و میزان بهره برداری سالانه) در طی یک دوره آماری ده ساله ( پنج سال قبل و بعد از اجرای عملیات پخش سیلاب) جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. جهت مقایسه این سه متغیر ابتدا توسط نرم افزار Tminitab آزمون نرمال بودن داده ها صورت گرفت و بعد از آن تمامی داده های موجود استاندارد شدند. نتایج حاصل از گراف های بدست آمده به شرح زیر میباشد.
قبل از اجرای علمیات پخش سیلاب علیرغم میزان بهره برداری کم (شاخص مربوطه کمتر از صفر) و افزایش نسبی بارندگی (شاخص مربوط به ۰/۲۵ در ابتدای دوره به ۰/۸ در سال ۷۴-۷۳ رسیده است) تغییرات سطح سفره آب زیر زمینی تابع میزان بهره برداری بوده وروند کاهش را نشان می دهد. که تا سال ۷۶-۷۵ ادامه یافته و در این سال شاهد نقطه عطفی در روند مذکور می باشیم که مصادف با اجرای طرح پخش سیلاب بر آبخوان می باشد. این روند افزایش تا سال ۷۸-۷۷ ادامه می یابد ولی از آنجاییکه در طی همین دوره کاهش بارندگی و افزایش بهره برداری حکفرما بوده مجددا در سال ۷۸-۷۷ نقطه عطف بعدی مشاهده می گردد و بعلت وجود دو دوره خشکسالی متوالی در طی سالهای ۷۹-۷۷ و ۷۹-۷۸ سطح سفره آب زیر زمینی بشدت کاهش پیدا نموده بطوریکه مقدار شاخص استاندارد که در سال ۷۲-۷۱، ۰/۳ بوده است به ۱/۵- نزول پیدا کرده است.