سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

خسرو عزیزی – استادیار دانشگاه خرم آباد
سعید شرفی – دانشجوی کاشناس ارشد دانشگاه صنعتی شاهرود
ثریا قاسمی – دانشجوی کارشناس ارشد خرم آباد

چکیده:

یونجه های یکساله به لحاظ خوشخوراکی ، مواد معدنی بالا و ویتأمین های گوناگون می توانند نقش مهمی در تغذیه دام داشته باشند . علاوه بر این ، می توانند در حفظ خاک از فرسایش و همچنین افزایش نیتروژن خاک موثر باشند . هدف از این بررسی ، ارزیابی تاثیر عوامل مدیریتی شامل عمق کاشت (۲-۱ و ۴-۲ سانتی متر)، تاریخ کاشت ( ۱۵ و ۳۱ تیرماه ۱۳۸۴) و میزان بذر مصرفی (۲۵، ۷۵، ۱۲۵ و ۱۷۵ کیلوگرم در هکتار معادل ۲۰، ۵۰، ۸۵ و ۱۲۵ بوته در متر مربع ، به علت سختی بذر و ریز بودن آن ها، به طور متوسط تعداد مذکور جوانه زدند ) بر درصد پروتئین و فیبر علوفه Medicago scutellata Var Robinson در شرایط اقلیمی خرم آباد بود . آرایش تیمارها به صورت اسپیلت فاکتوریل در ۴ تکرار انجام شد که تاریخ کاشت در پلات اصلی ، عمق کاشت و میزان بذر در پلات های فرعی قرار گرفتند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بر خلاف تاثیر تاریخ کاشت، اثرات عمق کاشت و میزان بذر مصرفی معنی دار می باشد. تاثیر متقابل این تیمارها از نظر آماری قا بل اغماض بود . با افزایش مقدار بذر مصرفی ، درصد فیبر افزایش یافت . در مقابل ، درصد پروتئین خام رو به کاهش نهاد . با در نظر گرفتن قدرمطلق مقدار شیب (ضریب x) معادلات مربوط به این دو صفت مشخص گردید که تاثیر پذیری درصد فیبر از تراکم بیشتر از اثرپذیری درصد پروتئین خام از این تیمار است . در کاشت عمیق تر درصد پروتئین حدود ۱ درصد کمتر به دست آمد . این در حالی است که کمترین درصد فیبر در کاشت کم عمق حاصل گردید.