سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی طاهرخانی – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
قربان نورمحمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محموجواد میرهادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسین حیدری شریف آباد – دانشیار و استادیار موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر کرج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تلقیحسه رقم لوبیا (COS16، درخشان و اختر همگی دارای تیپ رشدی ایستاده) با سویه های مختلف باکتری همزیست Rhizobium Leguminosarum;bv.phaseoli (Rb123 , Rb117 وRb136تهیه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب) به همراه دو تیمار شاهد (بدون تلقیح) و ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن خالص و تعیین بهترین ترکیب سوش باکتری و رقم، طرحی به صورت آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در طی سال ۱۳۸۶ در کشت و صنعت بنیاد خرمدره و با همکاری آزمایشگاه موسسه خاک و آب و مرکز تحقیقات زنجان به اجرا درآمد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل عملکرد تعداد گره، وزن خشک اندام هوایی، درصد نیتروژن در خاک ومیزان تثبیت نیتروژن به روش تعادل نیتروژن بودند. نتایج نشان دادند که جدایهRb117 نسبت به سایر سویه ها از کارایی گره بندی و تثبیت نیتروژن بیشتری برخوردار بود و رقم لوبیا چیتی COS16 نیز به برتر از ارقام بود. بیشترین مقادیر تعداد گره(۱۱٫۱) میزان وزن خشک گره در گیاه(۰٫۲۰ گرم)وزن خشک گیاه در مرحله برداشت(۳۷٫۶ گرم)مربوط به ترکیب باکتریهای Rb117 و رقم لوبیا چیتی COS16 بود.