سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش حفاظت از تالاب ها و اکوسیستم های آبی ایران
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه علوم و تحقیقات همدان
ابراهیم طاهری – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
عاطفه شعبانی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه آزاد واحد ساری
فاطمه ادیبی سعدی نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

چکیده:
پرنده نگری بخشی از فعالیت بومگردی ونیز نوعی سرگرمی بشمار می رود که مانند دیگر فعالیتهای اکوتوریستی دربوم سازگان با هدف توسعه پایدار گردشگری و حفاظت از محیط زیست معرفی گشته و دستیابی به این هدف نیاز به مطالعه و برنامهریزی و مدیریت منسجم دارد. از اینرو در تحقیق کاربردی حاضر ویژگیهای پرنده نگری و تاثیر آن بر طبیعت گردی در تالاب بین المللی میانکاله با روش اسنادی و میدانی بررسی می گردد.در این تالاب ۲۰۴ گونه از پرندگان مهاجر و نیمهمهاجرزمستان را سپری می کنند.جامعه آماری تحقیق ۰۲۱ نفر از گردشگران و کارشناسان محیط زیست و گردشگری منطقهبوده و بالاترین درصد گردشگران از طریق تورها با منطقه آشنایی پیدا نموده و از منطقه بازدید نموده اند اما تنها ۹ درصد آنها پرنده نگران ماهر بوده اند.پردازش داده های پرسشنامه ای از طریق استنباط استقرایی صورت گرفته و نتایج آزمون اسپیرمن رابطه معنی دار بین پرنده نگری و توسعه اکوتوریسم را در سطح ۹۹ درصد و با مقدار ضریب اسپیرمن ۰۶۳٫۳ تایید مینماید