سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
همت اله پیردشتی – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی اسماعیلی – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدعلی بهمنیار – دانشیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

در نتیجه اثرات وخیم زیست محیطی در مصرف بی رویه کود و سموم شیمیایی استفاده کودهای آلی و بیولوژیک توصیه شده است. در این راستا جهت بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک حل کننده فسفر و باکتری های محرک رشد بر برخی شاخص های مورفولوژیک ذرت سینگل کراس ۶۰۴ آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال زراعی ۱۳۸۶ در قالب طرح کرت های خرد شده با طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد. در اینتحقیق علاوه بر تیمار شاهد از کود دامی و کود سبز در پلات های اصلی و در پلات های فرعی از باکتری های حل کننده فسفر و افزاینده رشد و با مقادیر مختلف نیتروژن و فسفر استفاده شد. ننایج آزمایش نشان داد که وزن کل برگ هر بوته، وزن ساقه، طول بلال، وزن چوب بلال با مصرف کودهای آلی نسبت به شاهد به طور معنی داری افزایش یافت. تلقیح باکتری های حل کننده فسفر و محرک رشد با دانه ذرت و مصرف نهاده کافی سبب افزایش معنی دار قطر ساقه، وزن کل برگ، وزن بالال و وزن چوب بلال نسبت به شاهد شده است. همچنین با کاهش ۵۰ درصدی کود فسفره و مصرف کود بیولوژیک تفاوت معنی داری در شاخص های مورفولوژیک بین تیمارهای شاهد و تلقیح شده مشاهده نشده است.