سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فاریابی – کارشناس ارشد هیدروزئولوژی
نصراله کلانتری – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر چیت سازان – دانشیار گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمدحسین رحیمی – مربی گروه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

دشت باغملک در فاصله ۱۴۰ کیلومتری شهرستان اهواز در شمال شرق استان خوزستان قرار گرفته است . آب زیرزمینی مهمترین منبع آب موجود برای کشاورزی، شرب و صنعت در این منطقه است . با توجه به مصرف زیاد کودهای کشاورزی در این منطقـه، احتمـال آلودگی آب زیرزمینی توسط این کودها بررسی شده است . جهت ارزیابی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت باغملک از مدل دراستیک(DRASTIC )در محیطGISاستفاده شده است نتایج حاصل از این تحقیق نشان م یدهـد کـه عل یـ رغم درشـت دانـه بـودن رسـوباتسطحی در بخش نش بتاً وسیعی از دشت، میزان آسیبپذیری آب زیرزمینی پایین است . نیترات آب زیرزمینی در فروردینماه ۱۳۸۵ انـدازه -گیری شده است . میزان نیترات موجود در آب ز یرزمینی کمتر از ۲۲ میلیگرم در لیتر است که این موضوع نتا یج حاصل از مدل دراسـت یک را تائید میکند .