سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمود پورموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل
محمد گلوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل,
جهانفر دانشیان – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات دان ههای روغنی

چکیده:

جهت ارزیابی شاخص های رشد و میزان عملکرد دانه لاین L17 سویا به کود دامی در شرایط تنش خشکی طرحی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلو ک کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A و عامل فرعی شامل چهار سطح کود دامی ، صفر ، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ تن در هکتار بود . بررسی روند رشد نشان داد ، حداکثر شاخص سطح برگ ، مقدار تجمع ماده خشک اندامهای هوایی و سرعت رشد گیاه با افزایش شدت تنش ، کاهش و با افزایش مقدار کود دامی ، افزایش یافت . حداکثر عملکرد دانه به تیمار آبیاری کامل با ۲۵۱۱ کیلوگرم در هکتار تعلق داشت . با افزایش شدت تنش عملکرد کاهش یافت. با افز ایش کود دام ی عملکرد افز ایش یافت . به طوری که حداکثر عملکرد دانه با مصرف ۴۵ تن کود دام ی در هکتار به میزان ۲۲۴۳ کیلوگرم در هکتار بدست آمد.