سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید محمود پورموسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زابل,
محمد گلوی – دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل
جهانفر دانشیان – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات دانه های روغنی

چکیده:

جهت ارزیابی عکس العمل لاین L17 سویا به کود دامی در شرایط تنش خشکی طرحی به صورت کرتهای خرد شده در قالب بلو ک کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت . عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری پس از ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشطک تبخیر کلاس A و عامل فرعی شامل چهار سطح کود دامی ، صفر، ۱۵، ۳۰ و ۴۵ تن در هکتار بود . برای ارزیابی میزان خسارت از صفات پایداری غشاء سلول و محتوای کلروفیل برگ استفاده گردید . نتایج نشان داد در شرایط تنش شدید پایداری غشاء سلول (۷۶/۲۳%) در مقایسه با تیمار تنش ملایم (۷۰/۶۳%) و عدم تنش خشکی (۷۰/۱۴%) بیشتر بود . افزایش مقدار کود دامی از پاید اری غشا کاست. بیشترین مقدار کلروفیل a و b در تنش ملایم بدست آمد که به ترتیب برابر ۴۰/۵۳ و ۱۲/۴۱ میکروگرم کلروفیل در گرم وزن تازه برگ بود . مقدار کلروفیل برگ از کود دام ی تاثیر نپذیرفت . برهمکنش دو عاملمورد مطالعه نیز بر میزان پایداری غشا و محتوای کلروفیل برگ ها از لحاظ آماری معنی دار نبود.