سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا جعفری – کارشناس ارشد مهندسی صنایع و کارشناس بانک اطلاعات فنی شرکت مگاموتور
داریوش غفوری آذر – کارشناس مهندسی صنایع و کارشناس مدیریت استراتژیک شرکت مگاموتور

چکیده:

در این مقاله به سیستم ارزیابی تامی ن کنندگان مگاموتور اشاره م یشود. سیستم های ارزیابی قبلی و مزایا و معایب هر یک مورد بررسی قرار گرفته و علت انتخاب روش ارزیابی "بنیاد مدیریت کیفیت مگاموتور " تشریح م یگردد. اساس اینروش ارزیابی بر گرفته از مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM می باشد . هدف از اجرای این روشدستیابی به روشی است که نیازمندیهای شرکت مگاموتور را پوشش دهد و عملکرد تامی ن کنندگان نیز در امتیاز آنها دخیل گردد . همچنین با توجه به آنکه جایزه ملی بهر هوری و تعالی سازمانی نیز بطور سالانه به شرکتها تعلق م یگیرد لذا از این طریق شرکتهای زنجیره تامین مگاموتور وارد این مرحله شده و در مسیر تعالی گام برم یدارند.