سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
محمودرضا کی منش – استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورمرکز تهران
مهرداد میرشکاریان بابکی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نورمرکز تهران
ابوذر شفیع پورمرجی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه پیام نورمرکز تهران

چکیده:
خرابی یک فاکتور مهم درطراحی روسازی می باشد که عدم شناخت کافی ازعوامل ایجادآن میتواند به گسترش خرابی ها شکست و حتی اضمحلال کامل روسازی منجر شود یکی ازعوامل موثردرخرابیهای روسازی آسفالتی اضافه بار وسایل نقلیه می باشد دراین مقاله اثراضافه باروسایل نقلیه موجوددرایران برروی خرابی های روسازی آسفالتی بااستفاده ازنرم افزار آباکوس ABAQUS بررسی شده است دراین پژوهش ابتدا ساختارروسازی موردنظر بااستفاده ازنرم افزار آباکوس مدل و عکس العمل بحرانی سازه روسازی محاسبه شده است درادامه با استفادها زعکس العملهای محاسبه شده و مدلهای خرابی توابع انتقال تعدادتکراربارگذاری که منجر هب خرابیهای مختلف میشود تعیین گردیده است دراین مدلسازی رفتارمصالح آسفالتی بصورت ویسکوالاستیک و رفتاردیگر لایه ها بصورت الاستیک خطی و سرعت بارگذاری یکسان فرض شده است تحلیل نتایج بدست آمده نشان میدهد که افزایش بارمحورعقبی کامیون دومحور سبک باوزن محور ۹تن بیشترین تاثیر را درخرابی روسازی داشته است و میزان رشد نسبت خرابی برای این محور ۴۰درصد بوده است