سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
غلامعلی شفابخش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
محسن طالب صفا – کارشناس ارشد راه و ترابری دانشگاه سمنان

چکیده:
جهت ساده سازی تحلیل های روسازی معمولا بارگذاری در سطح تماس چرخ با روسازی به صورت توزیع تنش یکنواخت و با ساختار متقارن درنظر گرفته م یشود؛ در حالیکه این توزیع تنش به صورت غیریکنواخت و وابسته به هندسه ی چرخ، جنس مصالح چرخ، فشار باد چرخ و مقدار باروارد بر آن می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی تاثیر توزیع تنش غیریکنواخت و فشار باد چرخ بر پاسخ روسازی آسفالتی، با استفاده از نر مافزارD-Move3 و با در نظرگیری آسفالت به صورت یک ماده ویسکوالاستیک به تحلیل روسازی آسفالتی تحت بارگذاری غیریکنواخت لاستیک GoodYear G159 با فشارهای باد گوناگون پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در نظر گیری بارگذاری به صورت غیریکنواخت در مقایسه با بارگذاری یکنواخت، باعث افزایش کرنش کششی زیر لایه آسفالتی و کرنش عمودی بالای لایه بستر می گردد و همچنین با افزایش فشار باد چرخ این مقادیر افزایش پیدا می کنند