سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی ترکمان – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد,
علی اشرف جعفری – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران
ابراهیم رحمانی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
مجتبی ترکمان – دانشجو کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور مقایسه عمل کرد علوفه و ارزیابی تحمل به خشکی بر اساس شاخص های پنج گانه تحمل یا حساسیت به تنش خشکی در ١٢ ژنوتیپ از گونه مرتعی علف پشمکی ایرانی Bromus persicu آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ٣ تکرار در آزمایش جداگانه در شرایط مطلوب و تنش خشکی به در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد به اجرا در آمد . در هر دو شرایط ، علوفه در هر کرت پس از حذف حاشیه برداشت شد و ماده خشک علوفه بر حسب تن در هکتار محاسبه شد . برای تعیین اثر تنش و اثر متقابل ژنوتیپ در شرایط کاشت،تجزیه مر کب روی میانگین داده های دو آزمایش صورت گرفت و شاخص های مقاومت به خشکی پنج گانه STI ،MP ،TOL ،SSI و GMP برای ژنوتیپ های مورد ارزیابی محاسبه شدند . برای تعیین نقش هر یک از شاخص های پنج گانه مقاومت به خشکی MP ،TOL ،SSI ، STI و GMP تجزیه به مولفه های اصلی انجام شد و دیاگرام پر اکنش ژنوتیپ ها براساس دو مؤلفه اصلی اول و دوم رسم گردید . نتایج نشان داد که دو مولفه اول با داشتن مقادیر و یژه بزرگتر از ی ک مجموعا٩۹ درصد از تغییرات کل داد ه ها را بیان نمودند با رسم بای پلات ژنوتیپ ها بر اساس دو مولفه اصلی ، ژنوتیپ ها به چهار گروه تقسیم شدند . ژنوتیپ های ۶۸p11، و ۶۸p10 به ترتیب با ۱۰۲۵ و ۸۸۱ کیلوگرم در هکتار در شرایط دیم متحمل به خشکی شناخته شدند . ژنوتیپ ها ی ۶۸M، ۱۳۸M و ۶۸p14 با متوسط عملکرد ۱۷۷۰ و ۸۲۰ کیلوگرم در هکتار در شرایط آبی و دیم برای هر دو محیط معرفی شدند . ژنوتیپ های ،۱۷۲M ،۱۱۶M، ۳۷۵M و ۶۸p1 با میانگین ۱۵۱۰ و ۵۶۰ کیلوگرم درهکتار در شرایط آبی و دیم بعنوان حساس به خشکی ولی مناسب به شرایط مطلوب شناخته شدند . سایر ژنوتیپ ها شامل ۶۸p15، ۶۱۷M و ۱۱۹M در هر دو شرایط عملکرد ضعیفی داشتند.