سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغان

چکیده:

اصلاح و بهبود تحمل گندم به تنش های محیطی از اهداف اساسی اصلاح نباتات بوده ودر میان تنش ها ، تنش رطوبتی یکی از عوامل محدود کننده در تولید پایدار گندم به شمارمی رود . بدین منظور شاخص های تحمل ٢٤ ژنوتیپ پیشرفته گندم نان، تحت ٣ تیمار: آبیاری کامل، تنش رطوبتی قبل از گرده افشانی و تنش رطوبتی بعد ازگرده افشانی و هر کدام با چهار تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند . در ارزیابی تحمل و حساسیت ژنوتیب های مورد مطالعه به تنش رطوبتی از شاخص GMP ،TOL ،MP ،SSI و STI استفاده گردید . ژنوتیپ ها ی شماره ۲، ۴، ۷، ۸، ۱۱، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۲۱ و ۲۳ در هر شرایط آبیاری عملکرد دانه بالاتر از میانگین نشان دادند. این ارقام اکثرا STI بالائی نیز دارند . در کل رقم شماره ١٥ (Ow184524-3H-o-Hon-No/P101//Bb.) باتوجه TOL و STI برای هر شرایط تنش رطوبتی از اهمیت بالائی برخوردار بوده و می تواند مورد استفاده قرار گیرد. نتایج حاصله نشان داد ، شاخص GMP و STI نسبت به سایر شاخص ها در پیش بینی عمل کرد از اهمیت بالائی برخوردار می باشند. با این دو شاخص می توان ژنوتیپ های متحمل را بهتر گزینش کرد.