سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مهدی گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز
حسن پاک نیت – دانشیار اصلاح نباتات- بخش زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه شیراز

چکیده:

برای ارزیابی تحمل به شوری ۱۵ رقم گندم نا ن، آزمایشی در گلخانه طراحی شد و گیاهان در سه سطح شوری (کاربرد مخلوط یکسانی از دو نمک NaCl و Na2SO4) ا ۱/۲۶ (شاهد)، ۶/۸ و ۱۳/۸ دسی زیمنس بر متر در یک آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. در طول مرحله رویشی، میزان سدیم، پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم برگ و دیگر صفات مانند عملکرد دانه، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، تعداد پنجه ها، تعداد پنجه های بارور، طول سنبله، شاخص حساسیت به تنش (SSI) و شاخص تحمل به تنش (STI) اندازه گیری شدند. میزان سدیم برگ به طور معنی داری با عملکرد دانه همبستگی منفی داشت (۰/۰۵>P و r=0/37) . همبستگی منفی بین سدیم و STI ا (۰/۰۱>p و r=0/66) و همبستگی مثبتی بین میزان سدیم و SSI ا (۰/۰۱>p و r=0/71) وجود داشت. به طور کلی به نظر میرسد ارقام کویر ، نیک نژاد ، مرودشت و فلات ، میزان سدیم و SSI کمتر و میزان پتاسیم، نسبت پتاسیم به سدیم و STI بیشتری را در مقایسه با ارقام قدس ، بیات ، کراس عدل و زرین داشتند و به عنوان ارقام متحمل به تنش شوری قابل معرفی است.