سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مهدی مجیدی – دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
محمدرضا جزایری – موسسه ثبت, کنترل و گواهی بذر

چکیده:

اسپرس از جمله بقولات علوفه ای کشور است که از نظر تولید علوفه خوب و با کیفیت و نیز توان سازگاری بالا در میان گیاهان زراعی و مرتعی از دیر باز مورد توجه بوده است . از آنجایی که مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه نقش اساسی در تعین تراکم بوته در واحد سطح و در نتیجه عملکرد نهایی دارد , مقاومت گیاه به تنش شوری در این مرحله از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی, خصوصیات گیاهچه ای و تجمع عناصر سدیم و پتاسیم و نیز ارزیابی میزان مقاومت لاین های اسپرس , آزمایشی بصورت فاکتوریل در سه تکرار تحت شرایط کنترل شده آزمایشگاهی اجرا گردید . سطوح شوری شامل غلظتهای صفر (شاهد ), ۰/۰۵، ۰/۱، ۰/۲ و ۰/۳ مولار نمک کلرید سدیم بود که بر روی ١٠ لاین امیدبخش اسپرس اعمال گردیدند . نتایج بدست آمده نشان دادکه هیچ بذری در غلضت ۰/۳ مولار جوانه نزد اما در غلظت ۰/۲ مولار حدود ٥٠ درصد بذور جوانه زدند بنابراین می توان ۰/۲ مولار را غلظت آستانه در اسپرس دانست. با افزایش غلظت شوری درصد جوانه زنی, سرعت جوانه زنی , درصد بقاء گیاهچه , طول ریشه چه , طول ساقه چه , وزن خشک ساقه چه, وزن خشک ریشه چه, درصد پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم بطور معنی داری کاهش ولی روز تا پایان جوانه زنی, درصد سدیم و نسبت طول ساقه چه به ریشه چه (ضریب آلومتری ) افزایش یافت . بررسیخصوصیات لاین ها نشان دادکه برخی لاین ها از نظر ویژگی ها ی جوانه زنی و رشد گیاهچه نسبت به سایر لاین ها دارای برتری بوده بنابراین می توان از این لاین ها به عنوان لاین های مقاوم به تنش شوری در مرحله جوانه زنی در برنامه های بعد ی استفاده نمود.