سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرنوش اسکندری تربقان – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد
علی رضا آستارایی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مسعود اسکندری تربقان – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی شیروان
سارا صدوقی – کارشناس ارشد خاکشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

تنش شوری، یکی از مهمترین تنش های غیر زیستی است که نقش مهمی در کاهش تولید محصولات زراعی جهان دارد. در اکثر گیاهان، سمیت آنیون های کلر و سولفات آب و خاک عامل اصلی کاهش رشد و عملکرد محسوب می شوند. جهت ارزیابی شاخص های تحمل و حساسیت به کلر و سولفات آب آبیاری و همچنین تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد گیاه جو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلخانه انجام گرفت. شاخص های کمی و مقاومت به تنش از قبیل: میانگین تولید (MP)، شاخص تحمل (TOL)، میانگین هندسی (GMP) ، شاخص حساسیت به تنش (SSI)، نسبت کاهش عملکرد (Yr) و شاخص تحمل به تنش (STI) بر اساس عملکرد گیاه در شرایط بدون تنش (YP) و تنش (YS) محاسبه شدند. نتایج ازمایش نشان داد که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص STI از همبستگی بالاتری با عملکرد دانه و بایومس گیاه برخوردار بود. همچنین نسبت های انیونی ۳:۱ و ۲:۱ کلر به سولفات درعملکرددانه و۲:۱ و ۱:۱ کلر به سولفات در بایومس گیاه، بیشترین مقاومت نسبت به تنش شوری را در مقایسه با شرایط مطلوب ایجاد نمودند.