سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید رضا نیکخواه, – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات
احمد یوسفی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات
حسین صابری – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات
مهرداد محلوجی – موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات غلات

چکیده:

این تحقیق طی سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ با شر کت ٢١٤ لاین و رقم (با احتساب دو شاهد)، بصورت مشاهده ای و بدون تکرار در ٣ ایستگاه تحقیقاتی(بیرجند، ورامین و اصفهان ) تحت شرایط تنش خشکی آخر فصل اجرا گردید . با توجه به صفات تاریخ گلدهی ، ارتفاع بوته ، طول پدانکل، تاریخ رسیدن ، وزن هزار دانه و عمل کرد دانه در ٣ ایستگاه و با استفاده از روش آماری غیر پار امتری، میانگین رتبه (R) و انحراف معیار رتبه (SDR) 74 لاین و رقم انتخاب و به آزمایش سال بعد هدایت شدند. در بین ارقام و لاین های مورد آزمایش لاین های شماره ۶۹، ۱۴۲، ۳۲، ۲۰۸، ۲۰۷ و ۲۰۹ به ترتیب با عملکردی برابر ۶/۷۹۷، ۶/۳۹۱، ۶/۱۷۰، ۶/۱۵، ۵/۸۲۳ و ۵/۵۶۹ تن در هکتار دارای بیشترین عملکرد دانه بوده ، که در بین این ٦ ژنوتیپ، لاین های شماره ٦٩ و ١٤٢ با دارا بودن کمترین مقدار میانگین رتبه (R) و انحراف استاندارد رتبه (SDR) جز ارقام و لاین های پایدار در این آزمایش بودند . ضرایب همبستگی ،رگرسیون گام به گام و تجزیه علیت صفات با عملکرد نشان داد که صفات وزن هزار دانه ، تعداد روز تا سنبله رفتن ، طول پدا نکل و تعداد دانه در سنبله بیشترین اثر را روی عمل کرد دانه دارند . وزن هزار دانه و زودرسی می توانند به عنوان صفات مهم و مؤثر بر عملکرد دانه در شرایط تنش خشکی آخر فصل مورد توجه قرار گیرند.