سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بخشعلی شکاری مستعلی بگلو – دانش آموختگان کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
عباس فرضی –

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی تحمل به خشکسالی بذورحقیقی جمع آوری شده ازهشترقم سیب زمینی درمرحله گیاه کامل انجام گرفت گیاهان کامل حاصل ازبذور حقیقی درچهاررژیم ابیاری دریک ازمایش فاکتوریل براساس طرح بلوکهای کامل تصادفی درگلخانه مورد بررسی قرارگرفتند دراین بررسی صفات ارتفاع بوته تعدادساقه اصلی وزن خشک اندام هوایی وزن خشک ریشه حجم ریشه تعداد کل غده و عملکرد غده مورداندازهگیری قرارگرفتند تجزیه واریانس نشان داد دربین بذورحقیقی ازلحاظ صفات ارتفاع بوته و عملکرد غده درسطح احتمال ۱درصد و درصفت وزن خشک اندام هوایی درسطح احتمال ۵ درصد تفاوت آماری معنی داری وجود داشت دربین سطوح مختلف آبیاری ازلحاظ صفات ارتفاع بوته وزن خشک اندام هوایی عملکرد غده وزن خشک ریشه و حجم ریشه درسطح احتمال ۱درص و درصفت تعدادساقه اصلی درسطح احتمال ۵ درصد تفاوت آماری معنی داری وجود داشت