سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سید مهدی میرطاهری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین

چکیده:

به منظور انتخاب بهترین رقم مقاوم به خشکی آخر فصل از بین ارقام معمول در منطقه اهواز بر اساس شاخص های کمی مقاومت به خشکی، تعداد ۵ رقم از ارقامی با بیشترین سطح زیر کشت در منطقه اهواز، انتخاب و طی آزم ایشی در قالب طرح اسپیلت پلات بر پایه بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و تحت شرایط مطلوب رطوبتی، تنش ملایم و تنش شدید رطوبتی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین (ملاثانی) مورد بررسی قرار گرفتند. در این آزمایش ۴ شاخص مقاومت به خشکی شامل : شاخص تحمل به تنش (STI)، شاخص حساسیت به تنش (SSI) ، میانگین بهره وری (MP) و شاخص تحمل (TOL) بر اساس عملکرد دانه در هر سه محیط شرایط مطلوب رطوبتی، تنش ملایم و تنش شدید رطوبتی محاسبه شد . از آنجا که شاخص هایی که دارای بیشترین همبستگی با عملکرد دانه در شرایط مختلف را دارند بهترین گزینه برای انتخاب ارقام مقاوم به خشکی هستند، بر این اساس دو شاخص (STI) و (STI) مبنای انتخاب قرار گرفتند. بر اساس هر دوی این شاخص ها رقم چمران متحمل ترین رقم در برابر تنش خشکی انتخاب شد.