سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمدرضا گل پرور – استادیار گروه زراعت واصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
عبداله قاسمی پیربلوطی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

به منظور تعیین و شناسائی ژنوتیپ های متحمل و شاخص های مناسب از نظر تحمل به تنش خشکی، تعداد ده رقم گلرنگ بهاره در دو محیط واجد تنش و بدون تنش خشکی و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان واقع در منطقه خاتون آباد کشت شدند. بررسی همبستگی ساده بین شاخص های تحمل به خشکی و عملکرد ارقام در دو محیط تنش و بدون تنش خشکی نشان دهنده این بود که شاخص های میانگین هندسی بهره وری (GMP) و تحمل به تنش (STI) قادر به شناسا یی ارقام دارای پتانسیل عملکرد بالا و متحمل به تنش خشکی بوده و لذا به عنوان شاخص های مناسب شناخته شدند . مقایسه میانگین ارقام مختلف از نظر این شاخص و همچنین نمایش گرافیکی بای پلات مبین این مطلب بود که ارقام استرلینگ، نبراسکا ۱۰ ، محلی کوسه و Gila متحمل ترین و رقم U.S.10 حساس ترین رقم نسبت به تنش خشکی می باشند.